Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

16/7/21

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώσε σήμερα, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, τα πρόσωπα που απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα κρίνει και θα επιλέξει το νέο διευθυντή/τρια του Εθνικού Θεάτρου:

  • Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος της Επιτροπής)
  • Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν
  • Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων
  • Εύα Μανιδάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος
  • Ρένη Πιττακή, ηθοποιός

Η σύνθεση της Επιτροπής, διασφαλίζει -σύμφωνα με την ανακοίνωση- μία πολυσυλλεκτική προσέγγιση αλλά και μία βαθιά γνώση και εμπειρία, σε ατομικό επίπεδο και αθροιστικά, που καλύπτει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, το Εθνικό Θέατρο, µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021), καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων («Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων). Ο Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων καθώς και οι φάκελοι συμμετοχής διαβιβάζονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής εντός τριών εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Επιτροπή, εντός δεκαπέντε ηµερών συνεδριάζει προκειµένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Αιτήσεις εκπρόθεσµες ή χωρίς τα απαιτούµενα στοιχεία αποκλείονται από το επόµενο στάδιο της διαδικασίας. Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται: [α] Κατάλογος Απαραδέκτων Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιµήθηκαν ως απαράδεκτες, µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά µε το λόγο του απαραδέκτου και [β] Κατάλογος Παραδεκτών Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιµήθηκαν ως παραδεκτές, µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί του παραδεκτού. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Παραδεκτών Αιτήσεων καλούνται από την Επιτροπή σε συνέντευξη.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες µε βάση τη συνολική εικόνα τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς τους και τη δοθείσα συνέντευξη. Για την συνεδρίαση αυτή συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται κατάλογος των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης αυτών µε βάση τη συνολική τους εικόνα µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί της σειράς κατάταξης («Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων»). Το Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία, µε απόφαση της, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή/Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του Θεάτρου κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και µε ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώµη αυτής.